Så prioriteras snöröjningen i Växjö

Arkivbild.
Arkivbild.
Foto:Matilda Elfgaard

I samband med vinterns snöväder har många frågat och uttryckt sitt missnöje kring hur prioriteringen med snöröjning och halkbekämpning fungerar i Växjö kommun. På de statliga vägarna ansvarar Trafikverket medan Växjö kommuns tekniska förvaltning har ansvar för de kommunala vägarna.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark medan gångbanan utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar.

”Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen är att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång”, skriver Växjö kommun på sin hemsida.

Nedan följer prioriteringsordningen:

Fakta

Prioritering för snöröjning och halkbekämpning

1:a prioritering

– Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus

– Huvudvägnät för cykelbanor

– Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet

– Vägar som används av kollektivtrafiken

– Infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och handelsområden.

2:a prioritering

– Större bostadsgator eller gator med mindre trafik

– Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet

3:e prioritering

– Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboenden, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. För villagator ska det ha kommit minst 8 cm snö innan vi röjer.

– Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda snöröjs inte då de tunga fordonen som vi använder kan förstöra dem.

Källa: Växjö kommun

Visa mer...