Annons

Arbetsmiljö i skolan kräver samverkan

Växjö • Publicerad 31 mars 2018
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lars-Goran Rydqvist

I dagarna lyfte Sveriges elevråd, SVEA upp viktiga aspekter för en hållbar skolutveckling nationellt och lokalt. Förbundsordförande Jakob Amnér för SVEA skriver att de styrande måste börja agera för att stärka trygghet och studiero ute på landets skolor. Han pekar på den växande psykiska ohälsan, internet som arena för kränkningar, brist på rätt stöd i undervisningen som några av de bakomliggande orsakerna till att allt fler barn och elever inte känner sig trygga och finner studiero.

Moderaterna delar tyvärr bilden av de bakomliggande orsakerna till otrygghet och bristande studiero. Över hela landet larmas i dag om barn och unga som mår psykiskt dåligt och de långa väntetiderna inom barnpsykiatrin. I vår region är detta ett stort problem sedan länge och antalet väntande har sedan valet växt från några tiotal till att omfatta hundratals barn och ungdomar. Totalt i Sverige har köerna till BUP tredubblats sedan förra valet och man räknar i dag med att ungefär var tionde flicka eller pojke lider av någon form av psykisk ohälsa. Den växande psykiska ohälsan hos unga är både ett allvarligt samhällsproblem och ett allvarligt vårdproblem där behovet av tidiga insatser ofta är avgörande för möjligheterna att bli frisk.

Annons

Moderaterna tillsammans Blågröna Växjö tar detta på största allvar. Därav har vi gjort en tydlig markering genom stärkt nolltolerans mot kränkande behandling och dessutom infört en säkerhetsansvarig anställd i syfte att arbeta mer förebyggande sedan ett år tillbaka. Under de fyra senaste åren har vi tagit beslut och initierat genomförande av flertalet av de åtgärder som SVEA efterfrågar;

– Skolpersonal har fått kompetensutveckling mot kränkande särbehandling och kring våldsbejakande extremism.

– Inför kompetensutveckling för skolpersonal med inriktning specialpedagog, speciallärare i syfte att stärka upp våra möjligheter att ge våra barn och elever rätt stöd i rätt tid genom tidiga insatser.

– Drivit på införande av digitalisering av skola i syfte att lätta lärarnas administrativa börda och främja digitalt lärande.

– Under de senaste åren har det gjorts omfattande satsningar i Växjö på elevhälsan, med nästan en dubblering av till exempel specialpedagoger, kuratorer och psykologer. Vi har även aktivt arbetat för att Regionen ska ta sitt ansvar för att lösa BUP-krisen.

– Utöver de vanligaste diagnoserna för psykisk ohälsa ökar även drogberoendet. Därför har vi i dagarna lagt förslag om att komplettera kommunens fältgrupper med kompetens som kan drogtesta de elever som misstänks för drogpåverkan.

Vi ser även att det finns en ojämlikhet i tillgången till skolsköterska och skolkurator, därför föreslår vi en nationell översyn av skollagen för att alla elever ska ha samma möjlighet till stöd.Utmaningarna när det gäller trygghet, studiero och psykisk ohälsa är inget som en ensam aktör kan vända. Hela samhället och berörda myndigheter måste samverka med barnets bästa för ögonen. Därför vill vi gå före resten av Sverige och införa Kronobergs egen version av Skottlandsmodellen, vilken innebär att polis, socialtjänst, skola och sjukvårds samarbetar för barnets bästa. Precis som Jakob understryker i sin artikel i Altinget, betonar även vi, att skapa trygghet och studiero är inget som görs i en handvändning. Moderaterna har dock nått en bra bit på väg mot en tryggare, studiestimulerande, drogfri och mer välmående skola i Växjö kommun.

Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden

Irene Bladh (M), ledamot utbildningsnämnden

VILL DU SKRIVA DEBATTARTIKEL PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE

Annons
Annons
Annons
Annons