Annons
Debatt

Debatt: Låt lärare vara lärare

Debattartikel av Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté, och Emma Falkbacken, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Kronoberg.
Kronoberg • Publicerad 27 september 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: ADAM WRAFTER

Landets lärare har idag många fler uppgifter än att enbart undervisa. Mycket tid läggs på administrativt arbete, samtidigt som deras roll i elevernas inlärning är kraftigt förminskad. För att lärare skall få vara lärare behövs en ny läroplan, där deras roll i inlärningen är central och minskat administrativt arbete.

Dagens läroplan genomsyras av progressiva ideal, den kortsiktiga - men långsiktiga dyra formen av pedagogik. Sverige är ett av de länder som ägnar mest tid åt eget arbete och minst tid åt lärarpresentationer, enligt TIMSS. Den traditionella katederundervisningen har mer än halverats mellan 60-talet och 2000-talet. Sett till de senaste resultaten är den generellt skarpa nedåtgående trenden bruten, men kunskapstappet består. Sverige ligger även fortsatt under OECD och EU snittet.

Annons

Med dagens progressiva läroplan förväntas lärare anpassa undervisningen till alla elevers enskilda behov. Vilket är omöjligt med klasser på 20-30 elever. Lärarens och skolans uppgift är inte heller att direkt förmedla kunskap till eleverna, utan att främja lärande och stimulera elever till att själva inhämta den. Detta har lett till att läraren inte har en klar och tydlig roll som kunskapsförmedlare, vilket är ett förminskande av lärarnas viktiga jobb.

För att vända svenska skolans resultat uppåt måste det ske förändringar i grunden med en ny läroplan. Kraven på individualiserad undervisning skall strykas och läraren roll som kunskapsförmedlare skall vara central. Lärare skall i högre grad undervisa genom katederundervisning för en effektivare inlärning. Då elever inte längre skall stimuleras till att inhämta kunskaperna, utan att det skall vara läraren som dess förmedlare - en så kallad effektiv inlärning, vilket kognitiva vetenskapen tydligt fastslår.

Lärare har idag en stor administrativ börda och mycket hög arbetsbelastning, vilket stjäl mycket tid från undervisningen. Lärare skall heller inte vara mentorer åt eleverna och istället skall skolor anställa heltidsmentorer. Mentorsärenden kräver mycket tid, där de förväntas att vara insatta i 25 elevers studiesituationer. Heltidsmentorer skulle även gynna eleverna då de får möjlighet till en tätare kontakt och en mer grundläggande hjälp att navigera sin studietid. I slutet av läsåret är arbetsbelastningen som högst i samband med betygsättning och nationella proven. De kräver mycket planering tid av lärarna, där förberedelserna och rättningen är krävande och drabbar ofta ordinarie undervisningen. Därför måste de nationella proven bli centralt rättade, vilket skulle minska arbetsbelastningen och innebära rättvisare betygssättning.

Att lärare skall få vara lärare är centralt för svenska skola. Att lärare idag har en förminskad roll i skolan tack vare läroplanen och att mycket tid skall läggas på administrativa uppgifter är absurt. Lärare skall vara lärare.

Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté

Emma Falkbacken, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Kronoberg

Emma Falkbacken, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Kronoberg, och Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté.
Emma Falkbacken, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Kronoberg, och Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté.Foto: Privat

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons